(1)
Siddharth Sahai, Dr. Chavi Bhargava Sharma. Dhrupad: Catharsis through Swars & Shrutis. Onomázein 2024, 97-101.